O MONTESSORI

O Montessori

"Pomoz mi, abych to dokázal sám"

Dítěti dáváme dostatečný čas a prostor pro samostatnou práci. Učitel je dítěti průvodcem, partnerem a vzorem. Neradí, nehodnotí, pomáhá dítěti až když si to dítě samo žádá.

Respektování senzitivních fází

V každém období je dítě přirozeně naladěno k získávání určitých dovedností. Poznatky získané v tomto období jsou trvalé. Nevyužije-li se tato fáze, dítěti trvá naučení se dovednosti déle a s větší námahou.

Ruka je nástrojem mozku

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já pochopím“. Montessori pomůcky vycházejí z principu, že práce rukou je základem pro chápání věcí a jevů, pro rozvoj myšlení i řeči.

Svobodná volba práce

Dítě má možnost samo ovlivňovat co bude dělat, s kým a jak dlouho bude pracovat. Svobodná volba jde ruku v ruce se zodpovědností a respektováním pravidel.

Připravené prostředí

Je takové uspořádání třídy, pomůcek a materiálů, které podněcuje dítě k samostatné práci.

Polarizace pozornosti

Je maximální koncentrace na určitou činnost nebo práci. Pokud je dítě takto zaujato, nemá být vyrušováno a má mu být poskytnut dostatek času, aby mohlo práci samo dokončit.

Práce s chybou

Chyby s námi žijí a mají svůj smysl. Chyba má být dítěti ukazatelem toho, co si ještě potřebuje procvičit či zopakovat. Chybu se dítě učí chápat jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečnou součást řešení problémů a jako zdroj nových poznatků. Montessori materiály a pomůcky jsou připraveny tak, aby si dítě mohlo vždy samo zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu.

Věkově smíšené skupiny

Takové uspořádání podporuje spolupráci, vzájemnou pomoc a inspiraci, ohleduplnost, trpělivost a získávání sociálních dovedností.

K navigaci použijte prosím tento panel.

Témata Montessori pedagogiky
Praktický život

Vede děti k samostatnosti a sebeobsluze v oblékání, hygieně, stolování, učí zdvořilostnímu chování, péči o druhé, o květiny a zvířata.

Smyslová výchova

Prostřednictvím pozorováním, ohmatáváním, nasloucháním, ochutnáváním a očicháváním rozvíjí všechny naše smysly.

Kosmická výchova

Dává a spojuje do souvislostí vše týkající se naší země a vesmíru. Základy dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, astronomie, biologie a fyziky si děti osvojují prostřednictvím pokusů a projektů.

Jazyk

Rozvíjí řeč, slovní zásobu, učí schopnosti vyjádřit svoje emoce, pocity a myšlenky. Pokládá základy čtení a psaní.

3
Matematika

Učí vnímat, znát a porovnávat čísla, tvary, množství a délky.

Výchovné pomůcky MONTESSORI